Tillbaka till huvudsida

Skogsbrand och böter 1693

Från Hammerdals Tingslag november 1693. (Punkt 16 s 56 (58) )

Avskrift och publicering: Jämtlands läns fornskriftsällskap


Pijgorne Karin Jonsdotter och Juliana Mickelsdotter ifrå Gogzsiö angåfwes hafwa opgiordt och utsläpt eldh i skogen widh fäboderne, å söder sijdan om siön, åtta dagar för
pingest, och ingen skada giordt? Resp. at dee medelst kiöld i pingest weckan dhen opgiort at
warma sigh, och den uthslächt, men i jorden fördåldh warit, och åtta dagar effter opkommit
och begynt brinna, då dee intet wore mechtige den släckia, och syntes wäl ellden heem till
byen men ingen kommit, efftersom dhet allenast bran på lötan och brunnit till dess rengn
kom.

Erich Hansson, Oluff Olufson och Peder Jonson i Gogzsiö föregåfwo sig måst upwachta
en annan eldh, å nårra sijdan om siön, där corporalen Axel Suahn och Oluff Olufson hafwa
sina fäbodar som gått så widt, at den kommit till deras åkerhagar och intet kommit effter budh
till Loråås ellden. Gogzsiö boerne föregifwa sigh intet wetta huem som samma eldh [568r]
utsläpt, och blefwe warse ellden wara upkommen, men huarken sielfwa dijth warit, heller
budhkaflan utsändt, emedhan som folcket den tijden allestädes wore på slåtten, och icke
kunnat komma tillstädes. Dee neka sig wetta huru ellden på nårra sijdan är opkommen, och
intet af deras wallfolck kunnat skee, efftersom dee aldrigh så långt wäster uth medh boskapen
komma, och at lapparne, som fara af och ann, måtte den uptändt.
Pijgorne Ingeborgh Pedersdotter och Karin Andersdotter, som wallat boskapen å nårra
sijdan, äre intet kallade eller tillstädes.

Gogzsiöbona berätta elden å södra sijdan opkomma
och itändas pingestlögardagen, och å norra kom ellden löös strax effter pingesthälgen. Erich
Hansson och Oluff Olufson föregifwer sig reest till Föling sochn pingestlögardagen, och intet
sedt ellden sig yppat, men Peder Jonson berättar sigh see ellden om pingestlögardagen, och
lijkawäl rest till kyrkian, och corporalen Suaan och så intet warit hemma som säger sigh eij
wettat af någon eldh. 

 Ändoch Karin Jonsdåtter och Juliana Mickelsdotter hafwa sidst uti maij månadt nästförleden opgiort elldh i skogen å söder sijdan om siön, som skall i jorden dölt sig till pingest
lögardagen, då han sig yppat och å nyo itändt, så hafwa dee lijkawäl den icke rättelligen och
wähl utsläckt, som effter förordning bordt skee; Altså finner rätten efter Kongl. placatetz
innehåldh dem derföre böre plichta, och bötha tilhopa 30 d. s.m:t heller umgiällat medh
kråppen: niutandes angifwaren 1/3 af böterne. 

Och ehuruwäll Erich Hanson och Oloff Olufson skola hafwa om pingestlögardagen, då skogzellden å nyo sigh yppadt och antändt
begifwit sigh till Fölling, och föregifwa [568v] sigh samma eldh icke warse blifwit, och
corporalen Axel Swahn icke warit hema stadder, så kan rätten intet finna dem dess medelst
wara ursächtade, efftersom Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat 1690 icke nämbner, at bonden
som sådan eldh blifwer först warse, bör dhet beråda och kalla släckningzhielp, utan i gemehn
alla och dee huar under ens huus folck bör och kan förståtz; Altfördenskuldh pröfwar rätten
skälligt Kongl. Maij:ts placat lijkmätigt, at alla fyra grannar böra för sitt förseende därutinnan
plichta medh sina tiugu daler s.m:t, huarom ransakningen widlyfftel. förmähler.