Minnesstenar

Ol Pålsas Minnesstenar

Historien är bokstavligen huggen i sten i Gåxsjöbyggden, detta tack vare Olof Pålsson, (Ol Pålsa).

Jubileumsstenen vid Gåxsjö kyrka restes till byns 500 års jubileum 1910. Ol Pålsa var då 70 år gammal. Resten av stenarna ristade och restes under perioden 1920-1925, alltså de 5 sista åren i hans liv. Man får känslan av han vill göra det han kunde för att säkerställa att historien inte skulle försvinna och vad kan vara säkrare än att hugga den i sten?!

Minnesstenar för byar finns resta i Raftsjöhöjden, Munkflohögen, Klumpen, Störåsen, Ottsjön och Yxskaftkälen. Stenarna namnger de första nybyggarna och innehåller ofta också något sensmoral om tacksamhet för äldre generationers liv och gärning. Den fromhet och betydelse av kyrkan och tron som inte minst präglade Ol Pålsa gör sig påmind också genom hänvisningar till psalmer och bibelord. 

Vid kyrkan i Hammerdal finns också präststenarna resta som bl a redogör för prästlängden för Hammerdals kyrka så långt den är känd ända tillbaka till 1200-talet. 

Ol Pålsa (1840-1925) var en legendarisk Gåxsjöbo. Han var bonde på Hurtiggården, landstingsman, handlare, hade gästgiveri och var den första kyrkvärden i Gåxsjö kyrka. Han gjorde också en riklig donation av föremål som blev en grundplåt för Museet Jamtli i Östersund. 

Men hans främsta avtryck är genom den krönika han skrev. Ol Pålsa krönika är ett mäktigt dokument om livet i Gåxsjöbygderna under framförallt 1800-talet. 2012 gavs den ut i bokformen och genom Gåxsjöpedia finns den nu tillgänglig digitalt. Mycket av historiekännedom i bygden har Ol Pålsa krönika som källa. Stenarna som han reste ger fakta om viktiga personer och händelser som är detaljerat skildrade i hans krönika.

Jubileumsstenen vid Gåxsjö kyrka

Stenen restes till Gåxsjös 500 års jubileum 1910. Gåxsjö omnämns första gången år 1410 i ett brev utfärdat i Mordviken i Bräcke där 118 representanter för Jämtlands allmoge ikläder sig en skuld på 600 mark till drottning Margaretha för lösen av ett ”pallium” till ärkebiskop Olof. Bland dessa 118 jämtar återfinns ”Arne i Goksio”.

På stenen anges kronologiskt viktiga personer och händelser i byns 500 åriga historia med start med Arne 1410.

På stenen finns också två bibelord angivna: (Texten tagen från Karl XII:s bibel vilken var den officiella bibeln då stenen restes.)
1 Sam 7:12
”Då tog Samuel en sten, och satte honom emellan Mizpa och Sen, och kallade honom Hjelposten, och sade: Allt härintill hafver HERREN hulpit oss.”

Ps 90:1-6, 10, 12
1. En bön Mose dens Guds mansens. Herre, du äst vår tillflykt, ifrå slägte till slägte.
2. Förr än bergen vordo, och jorden och verlden skapade blefvo, äst du Gud, af evighet till evighet;
3. Du som låter menniskorna dö, och säger: Kommer igen, I menniskors barn.
4. Ty tusende år äro för dig såsom den dag i går framgick, och såsom en nattväkt.
5. Du låter dem gå sin kos såsom en ström; och äro såsom en sömn; likasom gräs, det dock snarliga förvissnar;
6. Det der bittida blomstras, och snart vissnar; och på aftonen afhugget varder, och förtorkas.
10. Vårt lif varar sjutio år, åt högsta åttatio år; och då det bäst varit; hafver, så hafver det möda och arbete varit; ty det går snart sin kos, lika som vi flöge bort.
12. Lär oss betänka, att vi dö måste, på det vi måge förståndige varda.

Raftsjöhöjden

Stenen är längsvägen från Raftsjöhöjden mot klumpen på höger sida alldeles vid vägen.

Yxskaftkälen

När du kommer från Gåxsjö svänger du av vänster precis efter Lusthuset/Yxskaftkälens järnvägar. Ca 100 meter upp står stenen.

Klumpen

Stenen står på höger sida om vägen om man åker mot Störåsen.

Munkflohögen

Stenen står alldeles vid vägen på höger sida om du kommer från Gåxsjö.

Störåsen

Stenen är rest vid Bygdegården

Ottsjön

Stenen står rest mitt i byn vid vägkanten på vänster sida om man kommer från Gåxsjö. Alldeles nära en villa.

Präststenarna i Hammerdal

Står uppställda till höger om kyrkan. På bilden ser vi då Ol Pålsa vid Hammerdals kyrka arbetar med att hugga stenarna.