Gåxsjö: Dåtid-Nutid-Framtid

 

Ett Leaderprojket för utveckling av Gåxsjöbygden.

Om projektet

Arbetet med projektet påbörjades i mars 2021 och avslutades i september 2022.

Projektets syfte:
Syftet är att bevara, använda och tillgängliggöra bygdens kulturhistoria och med den som utgångspunkt verka för bygdeutveckling som stärker Gåxsjöbygdens attraktionskraft och berikar invånarnas livsbetingelser, ger ökad besöksnäring och främjar inflyttning och företagande.

Samverkan mm
Projektet är ett Leaderprojket och har genomförts inom ramen för Leader3sam. Projektmedlen kommer från europeiska  jordbruksfonden.

Som konsultstöd i arbetet med fokus på IT-frågor har vi haft WTMG webbyrå.

Föreningsarkivet i Östersund har också varit en viktig samverkanspart. Vi har också för det historiska arbetet haft stöd av arkivarie Sara Grut.

 

Vad som skett

Här är en del av det som hänt i projektet:

 • Hemsidan upplevgaxsjo.se har byggts upp. Här speglas mycket av det som finns i Gåxsjö. Det är så väl föreningar, företag aktiviteter, besöksmål och service. Här finns också praktisk information som man kan behöva, och så inte minst den stora lokala historiska encyklopedin: Gåxsjöpedia. Sajten rymmer mer än 200 undersidor.
 • En Facebooksida, samt Instagramkonto för Upplev Gåxsjö har skapats och använts för att marknadsföra Gåxsjö.
 • Ett ca 25-tal filmer har producerats.
 • Gåxsjöpedia har skapats.
  Den bygger bl a på den tidigare Gåxsjöboken som har scannats in och gjorts tillgänglig digital. Här finns bl a  en gedigen genomgång av fastigheternas historia. denna har byggts upp med ett portfoliesystem via Google-Drive, där respektive fastighetsägare också kan få tillgång till sin fastighetsmapp för att sedan själv uppdatera med material om fastigheten.

  En annan viktig källa är Ol Pålsa Krönika. denna har gjorts digitalt tillgänglig is sin helhet, samt att det har skapats ett antal artiklar utifrån krönikan.

  Genom projektet har en grund lagts för innehållet i Gåxsjöpedia samt struktur, mallar etc har skapats. Men projektet är bara en början som gett förutsättningar för att arbetet skall kunna fortsätta.

 • Utbildningar har genomförts bl a kring digitala arbetssätt i Google-miljö.
 • Utvecklingsmöten och framtidsworkshops har genomförts.
 • Olika informationsmöten, föreläsningar, event och studiebesök har genomförts.

Medarbetare

Peter Wilhelmsson

Peter Wilhelmsson har varit projektledare, med ansvar för att leda och samordna projektet samt ansvar för projektadministration. Peter har också haft huvudansvaret att bygga upp hemsidan. Mail till Peter.

Linus Lindkvist

Linus Lindkvist har varit projektmedarbetare med ansvar för filmproduktion. Linus har också ansvarat för arbetet på scoiala medier och byggt upp facebooksidan och Instagramkontot. Han har också utvecklat fiskesidan på hemsidan

Ideellt arbete

Det har varit ett brett ideellt engagemang i projektet. Det har bl a varit projektledning i styrgruppen, arbetet med att bygga upp hemsidan, deltagande och genomförande av olika aktiviter, arbete med olika delar i Gåxsjöpedia m.m.

Sammantaget har det lagts ner 1 234 timmar ideellt arbete i projektet. TACK!

Och framtiden....?

De långsiktiga målen med projektet är:

 • Ökad besöksnäring
 • Ökat företagande
 • Förbättrade möjligheter till egen försörjning
 • Ökad inflyttning
 • Gåxsjös ”varumärke” stärks och Gåxsjö blir mera känt.
 • Personer med specifika intressen hittar till Gåxsjöpedia och får därmed också kännedom om Gåxsjöbygden.
 • Stärkt självtillit bland invånarna.
 • Stärkt socialt kapital bland invånarna.
 • Stärkt ägandeskap för den egna kulturhistorien.

Vi ser redan att på flera av dessa mål finns det positiva tendenser. Genom det sätt projektet har genomförts så har också goda förutsättningar skapats för att fortsätta det arbete som påbörjats och därmed uppnå de långsiktiga målen.

Thomas Sandberg har nu ansvaret för att driva hemsidan vidare och utveckla Gåxsjöpedia.
Även i fortsättningen ser vi goda möjligheter till ett brett ideellt engagemang för den fortsatta utvecklingen.
Mail till Thomas.